Home

                             Superintendent's Office - 330-532-2643     Administrative Offices Fax # - 330-532-6204

                                                                 Wellsville Jr./Sr. High School - 330-532-1188

                                                                 Daw Elementary School - 330-532-1372

                                                                 Garfield Elementary School - 330-532-3301


CONTACTS

Mr. Richard E. Bereschik 330-532-2643
Superintendent Email Mr. Richard  Bereschik
Mrs. Eva Elliott 330-532-2643
Treasurer Email Mrs. Eva Elliott
Mrs. Nancy Francis 330-853-2723
Board President Email Mrs. Nancy Francis
Mr. Gary Althiser
Board Vice-President Email Mr. Gary Althiser
Mr. Ed Bauer 330-770-4887
Board of Education Email Mr. Ed Bauer
Mr. Tom Brophey 330-383-2820
Board of Education Email Mr. Tom  Brophey
Mr. Richard Salsberry 330-383-3406
Board of Education Email Mr. Richard  Salsberry